ژئوفیزیک

Home / ژئوفیزیک
  1. انجام مطالعات ژئوالکتریک سطحی و عمیق به منظور اکتشاف منابع آب و مطالعات آب زیرزمینی
  2. ارزیابی زیرسطحی زمین
  3. ارزیابی معادن، مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی معادن (به روش  IP، RS ، مغناطیس سنجی و گرانی سنجی)
  4. شناسایی گسل ها و مطالعات زیر سطحی مناطق شهری
  5. انجام مطالعات ژئورادار جهت شناسایی حفرات، مناطق کارستی، قنوات، لوله ها و کانال های مدفون، مطالعات باستان شناسی و غیره
  6. مطالعات لرزه نگاری به روش های مختلف داخل گمانه ای، بین گمانه ای، توموگرافی، لرزه نگاری عمیق و غیره
  7. مطالعات ریزلرزه ها (میکروترمور) برای شناسایی خصوصیات دینامیکی آبرفت و سازه ها
  8. مطالعات ژئوفیزیکی پروژه های خاص و ویژه از جمله انجام مطالعات، پردازش و تفسیر لرزه نگاری دو و سه بعدی در پروژه های اکتشافی نفت و گاز و نیز مطالعات ژئوفیزیکی دریایی
  1. مطالعات مگنتومتری، گراویمتری و رادیومتری
  2. طراحی و اجرای بررسی های ژئوفیزیکی با بکارگیری کلیه روش های آنها شامل لرزه نگاری (Seismic)، گرانی سنجی (Gravimetry)، مغناطیس (Magnetic)، ژئوالکتریک و پلاریزاسیون القایی (Induced Polarization)