هیدرولوژی و هیدروژئولوزی

Home / هیدرولوژی و هیدروژئولوزی
  1. مطالعه حوضه آبگیر و آبخوان سفره ها و پارامترهای مرتبط
  2. مطالعات منابع آب سطحی و زیر زمینی
  3. آنالیز و سنجش کیفیت آب شرب و معدنی
  4. کیفیت سنجی آب های سطحی و زیرزمینی
  5. اکتشاف منابع آبی زیرزمینی
  6. شناسایی مناطق سیل خیز و تعیین حریم رود و رودخانه