نرم افزارهای حرفه ای

Home / نرم افزارهای حرفه ای
 • زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
  (Rockworks ,Logplot ,Dips ,Slide ,Unwedge ,Swedge ,Roclab ,Rocdata)

(Flac ,Plaxis ,Geo5 ,Geostudio ,Novoliq ,Liquifypro )

 • ژئوفیزیک
  Res3Dinv ,Liqit (IX1D,Proshake ,EERA ,Refexw ,SeisImager
  Jsesame,Geopsy ,PITSA ,SeisriskIII ,Novoliq ,Cliq ,Shake 2000 ,Res2Ddinv,)
 • تهیه نقشه
  (Autocad ,ErDas ,Arcgis ,Arcview ,Global Mapper ,Surfer)