سنجش از دور و تهیه نقشه

Home / سنجش از دور و تهیه نقشه
  1. تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی و پتانسیل‌یابی زمین لغزش‌ها و محاسبات مربوط به پایداری شیب در شیروانیهای خاکی و شیب‌های سنگی و ارائه روش‌ها و اقدامات پایدارسازی
  2. تهیه نقشه های آلودگی خاک
  3. تهیه نقشه های زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ ، ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰
  4. تهیه تقشه های معدنی