زمین شناسی و معدن

Home / زمین شناسی و معدن
 1. مطالعات زمین شناسی اقتصادی و تخمین و ارزیابی معادن
 2. تهیه نقشه های زمین شناسی و معدنی
 3. تهیه نقشه های التراسیون و تعیین اندیس های معدنی
 4. انجام مطالعات سنجش از دور اکتشافی
 5. تهیه و مطالعات مقاطع نازک و صیقلی
 6. انجام و تجزیه و تحلیل آنالیزهای شیمیایی و دستگاهی
 7. طراحی و اجرای پروژه های فرآوری معدنی
 8. انجام مشاوره های اقتصادی معدنی
 9. تهیه پیشنهاد طرح تجاری سازی (Business Plan)
 10. مشارکت در سرمایه گذاری و بهره برداری از معادن
 11. انجام عملیات نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌ها و پروفیل‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی و همچنین انجام پروژه‌های سنجش از راه دور (RS) و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS).