آموزش نرم افزار

Home / آموزش نرم افزار

برگذاری کلاس های آموزش نرم افزار های تخصصی زمین شناسی، سنجش از دور و ژئوفیزیکی از قبیل:

  1. Arc GIS
  2. Global mapper
  3. ENVI
  4. ILWIS
  5. Rock work
  6. Geomatica
  7. IPI
  8. RES1D
  9. VES
  10. Surfer